Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Szkole Policji w Katowicach - RODO - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Szkole Policji w Katowicach

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach:
adres: ul. Jankego 276, 40-684 Katowice, 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Policji w Katowicach sprawuje 
inspektor ochrony danych osobowych Szkoły Policji w Katowicach:
adres: ul. Jankego 276, 40-684 Katowice,
tel. 32 60 69 430, fax 32 60 69 279 
e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Szkole Policji w Katowicach.

W Szkole Policji w Katowicach dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.
Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

  • celach przetwarzania,
  • podstawach prawnych przetwarzania,
  • osobach, których dane są przetwarzane,
  • odbiorcach danych, 
  • okresach przechowywania,

można uzyskać w komórkach organizacyjnych szkoły zgodnie z właściwością merytoryczną związaną z realizacją sprawy.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem, 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  • przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 28.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry