Brak tematu - Dostęp do informacji publicznej - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Szkoły Policji w Katowicach, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art.1 ust.2, dostęp do treści aktów prawnych ( z wyjątkiem aktów nie ogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U. Nr 62, poz.718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteruinformacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Szkołę Policji w Katowicach:

 

Przykładowy formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ............................................     .....................................................

Adres: ......................................................................

Nr telefonu: ..............................................................

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji w SzP w Katowicach

kserokopia

pliki danych


FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:*

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres ......................................................

Przesłanie informacji pocztą na adres** ......................................................................

................................................................................................................................

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz.U. .Nr 133  poz 883.z późn. zm.)

 

 ....................................                                      ............................................

   Miejscowość, data                                                   podpis wnioskodawcy                               

Uwagi:

* proszę podkreślić właściwe pole

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

Nasz adres:

                 Szkoła Policji w Katowicach

                 Wydział Prezydialny

                 ul. gen. Jankego 276

                 40-684 Katowice

                 tel. 32 60-69-255; fax 32 60-69-279

                 e-mail: poczta@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące.

Ponadto informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry