Struktura organizacyjna i kompetencje - Struktura i kompetencje - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura i kompetencje

Struktura organizacyjna i kompetencje poszczególnych komórek zostały określone w REGULAMINIE SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH z dnia 28 listopada 2008 r. (ze zm. REGULAMIN z dnia 14 września 2009 r., 4 listopada 2015 r. i 20 grudnia 2017 r. zmieniający Regulamin Szkoły Policji w Katowicach)

REGULAMIN

SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. postanawia się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

Ustala się regulamin Szkoły Policji w Katowicach, zwanej dalej „szkołą”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Z. W. Jankego 276.

Regulamin określa:

 1. strukturę organizacyjną szkoły;
 2. tryb kierowania szkołą;
 3. zakresy zadań komórek organizacyjnych szkoły.

§ 2.

Zakres działania szkoły określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

ROZDZIAŁ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

 

§ 3.

1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną szkoły:

 1. kierownictwo:
 • a) Komendant,
 • b) Zastępca Komendanta nadzorujący komórki organizacyjne do realizacji zadań o charakterze dydaktyczno-wychowaczym zwany dalej „zastępcą”,
 • c) Zastępca Komendanta nadzorujący komórki organizacyjne do realizacji zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie zwany dalej „zastępcą”.
 1. komórki organizacyjne do realizacji zadań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym:
  • a) Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego,
  • b) Zakład Służby Kryminalnej,
  • c) Zakład Wyszkolenia Specjalnego,
  • d) Zakład Ogólnozawodowy,
  • e) Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia.
 2. komórki organizacyjne do realizacji zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie:
  • a) Wydział Kadr,
  • b) Wydział Prezydialny, w tym:
   • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Funduszy Pomocowych,
  • c) Wydział Finansów,
  • d) Wydział Zaopatrzenia,
  • e) Wydział Łączności i Informatyki,
  • f) Sekcja Żywnościowa,
  • g) Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, w tym:
   • - Kancelaria Tajna,​​
  • h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, pełni funkcję głównego księgowego szkoły.

3. Kierownik komórki wymienionej w ust. 1 w pkt 3 w lit. g pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. Schemat organizacyjny szkoły stanowi załącznik do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3

TRYB KIEROWANIA SZKOŁĄ

 

§ 4.

 1. Szkołą kieruje komendant szkoły, zwany dalej „komendantem”, przy pomocy zastępców, kierowników komórek organizacyjnych szkoły oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 2. Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego zastępca lub kierownik komórki organizacyjnej.
 3. Podział zadań między komendantema jego zastępcami określają odrębne przepisy.
 4. Komendant określa zadania oraz sporządza karty opisu stanowiska pracy zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz podległych mu bezpośrednio policjantów i pracowników.
 5. Komendant może upoważnić policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji oraz wykonywania czynności w określonych sprawach.
 6. Komendant może powoływać rady, komisje lub zespoły o charakterze stałym lub doraźnym oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych przez niego zadań.
 7. Komendant nadzoruje komórki organizacyjne wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, g.
 8. Zastępca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b nadzoruje komórki wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-f.
 9. Zastępca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt l lit. c, nadzoruje komórki wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c-f.

§ 5.

 1. Komórką organizacyjną szkoły, zwanej dalej „komórką”, kieruje kierownik wykonując powierzone mu zadania przy pomocy zastępcy kierownika oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 2. Kierownika komórki podczas jego nieobecności zastępuje zastępca kierownika albo inny wyznaczony przez komendanta policjant albo pracownik.
 3. Kierownik komórki sporządza karty opisu stanowiska pracy zastępcy kierownika oraz podległych policjantów i pracowników.
 4. Kierownik komórki może:
  1. upoważnić podległych policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji oraz wykonywania czynności w określonych sprawach;
  2. zlecić podległym policjantom lub pracownikom wykonanie - w określonym przez niego zakresie i stosownie do ich kwalifikacji - zadania innego, niż ustalone w karcie opisu stanowiska pracy;
  3. powoływać stałe lub doraźne zespoły do realizacji wyznaczonych przez niego zadań.

 

ROZDZIAŁ4

ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK SZKOŁY

 

§ 6.

Do zakresu zadań komórek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 należy w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i realizowanie procesu kształcenia policjantów odbywających szkolenie zawodowe podstawowe lub doskonalenie centralne zwanych dalej „słuchaczami”;
 2. przeprowadzanie etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określonych w odrębnych przepisach;
 3. opracowywanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych;
 4. uczestniczenie w opracowywaniu programów szkolenia zawodowego i programów nauczania;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, samorządem terytorialnym i innymi podmiotami zgodnie z właściwością merytoryczną komórki;
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich właściwości rzeczowej;
 7. wykonywanie zadań szkoleniowych, w zakresie właściwości rzeczowej, w ramach doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników szkoły.

§ 7.

Do zakresu zadań komórek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz innych zadań szkoły jako jednostki organizacyjnej Policji;
 2. planowanie i realizowanie budżetu, działalności pozabudżetowej szkoły, jako państwowej jednostki budżetowej;
 3. informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach szkoły;
 4. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich właściwości rzeczowej;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, samorządem terytorialnym i innymi podmiotami zgodnie z właściwością merytoryczną komórki.

§ 8.

Do zakresu zadań Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 1. kształcenie w zakresie:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji,
  2. stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym, taktyki pełnienia służby policjanta ruchu drogowego, kierowania ruchem drogowym, wykorzystania urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeprowadzenia kompleksowej kontroli drogowej (w tym pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy),
  3. egzekwowania od uczestników ruchu drogowego przestrzegania przepisów, przeprowadzania kontroli drogowej i zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych,
  4. organizowania i pełnienia służby patrolowej, obchodowej, konwojowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izbach dziecka, pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych,
  5. organizowania i pełnienia służby w obsadzie stanowiska kierowania jednostki organizacyjnej Policji,
  6. udzielania przez Policję pomocy i asysty,
  7. współdziałania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi podmiotami,
  8. wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju i w czasie wojny;
 2. wykonywanie służby policjantów, zgodnie z programami szkolenia i programami nauczania.

§ 9.

Do zakresu zadań Zakładu Służby Kryminalnej należy w szczególności kształcenie z zakresie:

 1. ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca,
 2. prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych,
 3. ujawniania sprawców wykroczeń oraz prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia,
 4. realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym,
 5. prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 6. taktyki i technik przesłuchań;

§ 10.

Do zakresu zadań Zakładu Wyszkolenia Specjalnego należy w szczególności:

 1. kształcenie w zakresie:
  1. stosowania środków przymusu bezpośredniego,
  2. umiejętności strzeleckich,
  3. taktyki i technik przeprowadzania interwencji,
  4. działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego;
 2. doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich policjantów pełniących służbę w szkole.

§ 11.

Do zakresu zadań Zakładu Ogólnozawodowego należy w szczególności:

 1. kształcenie w zakresie:
  1. stosowania komunikacji interpersonalnej,
  2. wykorzystywania systemów informatycznych w Policji,
  3. posługiwania się środkami łączności,
  4. udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka,
  5. przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania zjawisk kryminogennych;
 2. sprawowanie opieki psychologicznej wobec policjantów i pracowników podległych komendantowi oraz słuchaczy.

§ 12.

Do zakresu zadań Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia należy w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i dokumentowanie realizowanych szkoleń zawodowych podstawowych oraz doskonalenia zawodowego centralnego, zwanych dalej „przedsięwzięciami szkoleniowymi”;
 2. koordynowanie prac programistycznych realizowanych przez komórki dydaktyczne;
 3. inspirowanie i koordynowanie procesu tworzenia specjalistycznych pomocy dydaktycznych;
 4. koordynowanie gromadzenia i analizowania danych związanych z nadzorem pedagogicznym;
 5. koordynowanie etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określonych w odrębnych przepisach;
 6. wykonywanie pracy wychowawczej wobec słuchaczy;
 7. realizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu musztry policyjnej i działań pododdziałów Policji;
 8. planowanie i organizowanie kwaterowania słuchaczy;
 9. ocenianie okresowe słuchaczy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 10. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań ewaluacyjnych realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych, badań społecznych 
  i pedagogicznych.

§ 14.

Do zakresu zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań podejmowanych przez komórki w obszarze kadrowym;
 2. obsługa policjantów i pracowników szkoły w sprawach związanych z przebiegiem służby i pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu;
 3. koordynowanie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz postępowania o ustalenie odpowiedzialności porządkowej;
 4. prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych i osobowych policjantów oraz pracowników szkoły;
 5. planowanie, organizowanie i dokumentowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników szkoły;
 6. przygotowanie kadrowo-mobilizacyjne szkoły na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym i obsady kadrowej;
 7. prowadzenie spraw socjalnych w stosunku do policjantów i pracowników szkoły.

§ 15.

 1. Do zakresu zadań Wydziału Prezydialnego należy w szczególności:
  1) obsługa kancelaryjna kierownictwa szkoły oraz komórek organizacyjnych szkoły;
  2) zapewnienie pomocy prawnej komendantowi i komórkom;
  3) organizowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej, adresowanej do słuchaczy, policjantów i pracowników szkoły;
  4) koordynowanie czynności związanych z organizowaniem narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych zleconych przez kierownictwo szkoły;
  5) prowadzenie archiwum oraz biblioteki szkoły;
  6) zapewnienie obsługi poligraficznej szkoły;
  7) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Do zakresu zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Funduszy Pomocowych należy w szczególności:
  1) koordynowanie i realizowanie działań w zakresie pozyskiwania środków europejskich funduszy pomocowych;
  2) koordynowanie współpracy zagranicznej szkoły;
  3) koordynowanie prac legislacyjnych związanych z przygotowywaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowaniem aktów prawnych.

§ 16.

 1. Do zakresu zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:
  1. planowanie dochodów i wydatków budżetowych oraz kontrola ich realizacji;
  2. sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych;
  3. prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych;
  4. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej wydatków osobowych policjantów i pracowników szkoły;
  5. dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu składek należnych od policjantów i pracowników szkoły;
  6. regulowanie zobowiązań i windykacja należności szkoły;
  7. organizowanie i koordynowanie działań szkoły w zakresie zadań wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  8. nadzorowanie czynności komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowanie dokumentacji z postępowań 
   o udzielenie zamówień publicznych, przekazywanej do zatwierdzenia komendantowi;
  9. koordynowanie działań w ramach systemu kontroli zarządczej w szkole.
 2. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości;
  2. prowadzenie gospodarki finansowej;
  3. dokonywanie wewnętrznej kontroli finansowej;
  4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta, dotyczących prowadzenia rachunkowości szkoły;
  8. organizowanie i bezpośredni nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej szkoły.
 3. Główny Księgowy swoje zadania wykonuje przy pomocy podległego Wydziału Finansów.

§ 16a.

 1. Do zakr zakresu zadań Wydziału Zaopatrzenia należy w szczególności organizowanie i koordynowanie działań w zakresie:
  1) prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej i magazynowej oraz zapewnienia zaopatrzenia w działach: uzbrojenia i amunicji, techniki policyjnej i specjalnej, mundurowym, techniki biurowej, gospodarczym, przeciwpożarowym i bezpieczeństwa i higieny pracy, kwaterunkowym, sportowo-szkoleniowym, kulturalno-oświatowym, remontowo-budowlanym, medycznym oraz transportu;
  2) zapewnienia realizacji potrzeb transportowych szkoły;
  3) prowadzenia gospodarki inwestycyjnej i remontowej szkoły;
  4) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w obrębie nieruchomości pozostających w posiadaniu szkoły;
  5) prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących uprawnień mieszkaniowych policjantów, opracowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie właściwości komendanta w sprawach mieszkaniowych;
  6) administrowania nieruchomościami, budynkami i obiektami pozostającymi 
  w trwałym zarządzie szkoły;
  7) zapewnienia utrzymywania porządku i czystości w obiektach i na terenie szkoły, w tym utrzymywania i pielęgnowania terenów zielonych będących 
  w administrowaniu szkoły;
  8) prowadzenia gospodarki nieruchomościami pozostającymi w zarządzie lub administrowaniu szkoły;
  9) zapewnienia sprawności technicznej urządzeń technicznych eksploatowanych w szkole;
  10) zapewnienia bieżących konserwacji i drobnych napraw budynków i obiektów oraz wyposażenia szkoły;
  11) utrzymywania należytego stanu technicznego sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i ciepłowniczych oraz urządzeń technicznych szkoły w celu zapewnienia właściwej eksploatacji obiektów szkoły, w tym bieżące konserwacje, usuwanie awarii i usterek;
  12) zabezpieczenie kwaterowania osób w obiektach szkoły.

 

§ 19.

Do zakresu zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy w szczególności:

 1. organizowanie systemów łączności i informatyki wykorzystywanych w szkole oraz ich modernizowanie, we współpracy z właściwą komórką Komendy Głównej Policji;
 2. administrowanie systemami elektronicznych zabezpieczeń ochrony fizycznej szkoły oraz budowanie i konserwowanie tych systemówy;
 3. budowanie, eksploatowanie i konserwowanie sieci łączności i informatycznych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem;
 4. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej i magazynowej oraz zapewnienie zaopatrzenia w działach łączności i informatyki;
 5. administrowanie systemami łączności i informatycznymi eksploatowanymi w szkole;
 6. aktualizowanie i nadzór nad sprawnością techniczną strony internetowej szkoły;
 7. zaopatrywanie szkoły w certyfikaty podpisu elektronicznego;
 8. przygotowywanie, wdrażanie i administrowanie programami komputerowymi oraz bazami danych usprawniającymi zarządzanie szkołą;
 9. zapewnienie sprawności technicznej multimedialnych obiektów dydaktycznych.

§ 20.

Do zakresu zadań Sekcji Żywnościowej należy w szczególności:

 1. zapewnienie bezpłatnego wyżywienia słuchaczy szkoły;
 2. prowadzenie gospodarki środkami żywności oraz gospodarki materiałowo-technicznej w dziale żywnościowym.

§ 22.

 1. Do zakresu zadań Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych, a także przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz przeprowadzanie w tym zakresie kontroli;
  2. prowadzenie postępowań sprawdzających oraz szkoleń policjantów i pracowników szkoły w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  3. nadzorowanie ochrony danych osobowych;
  4. koordynowanie zagadnień z zakresu skarg i wniosków kierowanych do komendanta;
  5. (skreślony)
  6. koordynowanie i prowadzenie przedsięwzięć kontrolnych, w tym gospodarki finansowej w komórkach;
  7. realizowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  8. organizowanie przygotowań szkoły do działań w warunkach stanów nadzwyczajnych oraz w sytuacjach kryzysowych;
  9. opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony szkoły oraz nadzorowanie ich realizacji;
  10. realizowanie ochrony fizycznej obiektów szkoły, w tym prowadzenie systemu przepustek w ruchu osobowym i pojazdów na terenie szkoły;
  11. nadzorowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
  12. koordynowanie i prowadzenie audytów obejmujących wybrane obszary działalności szkoły.
 2. Kancelaria Tajna Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
  1. prowadzenia kancelarii tajnej szkoły oraz sprawowania nadzoru i okresowej kontroli nad ewidencją oraz obiegiem materiałów, dokumentów i informacji niejawnych w komórkach;

§ 22a.

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 7. przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 8. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 10. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

 

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 25.

Karty opisu stanowisk pracy, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 3, należy określić w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie regulaminu.

§ 26.

Kierownicy komórek zobowiązani są do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pracowników z niniejszym regulaminem.

§ 27.

Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie § 5 ust. 1, 4 i 5 regulaminu, o którym mowa w § 28, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie § 4 ust. 1, 5 i 6 regulaminu, w brzmieniu nadanym niniejszym regulaminem.

§ 28.

Traci moc regulamin Szkoły Policji w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2006 r., zmieniony regulaminem z dnia 31 stycznia 2007 r. i regulaminem z dnia 25 lipca 2007 r.

§ 29.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.


 

 

Metryczka

Data publikacji 23.03.2007
Data modyfikacji 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry