Status prawny - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną Policji powołaną do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji. Została utworzona na mocy Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 stycznia 1999 roku.

Zarządzenie nr 1/99
Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 stycznia 1999 r.
w sprawie utworzenia szkoły policyjnej
w Katowicach

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zarządza się co następuje:


§ 1.

1. Tworzy się szkołę policyjną w Katowicach.
2. Szkole policyjnej w Katowicach nadaje się nazwę "Szkoła Policji w Katowicach".

§ 2.

1. Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną przygotowującą wyspecjalizowane kadry do wykonywania zadań Policji poprzez kształcenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej wymaganych na stanowiskach podoficerskich i aspiranckich oraz realizującą zadania w zakresie doskonalenia zawodowego policjantów służby prewencyjnej Policji.
2. Szkoła Policji w Katowicach realizuje także zadania w zakresie szkolenia podstawowego policjantów przyjętych do służby w jednostkach Policji funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.


§ 3.

Działalnością Szkoły Policji w Katowicach kieruje komendant podlegający Komendantowi Głównemu Policji.


§ 4.

Limit etatowy Szkoły Policji w Katowicach określa Komendant Główny Policji.

§ 5.

1. Szczegółowy zakres działania oraz zasad funkcjonowania i organizacji Szkoły Policji w Katowicach określa jej regulamin organizacyjny ustalony przez jej komendanta w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji.
2. Programy nauczania realizowane w Szkole Policji w Katowicach określają odrębne przepisy.


§ 6.

1. Dokumentacja, mienie i etaty dotychczasowego Ośrodka Szkolenia Policji w Katowicach pozostające w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w całości podlegają przekazaniu pełnomocnikowi do organizacji Szkoły Policji w Katowicach powołanemu Decyzją nr 183/98 Komendanta głównego policji z dnia 17 września 1998 r.
2. Nadzór nad przekazaniem dokumentacji i mienia, o którym mowa w ust. 1 powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
3. Szkoła Policji w Katowicach działalność dydaktyczno - wychowawczą podejmie z dniem 1 lutego 1999 r.


 

Metryczka

Data publikacji : 22.03.2007
Data modyfikacji : 12.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry