Informacja o jednostce - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jednostce

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 stycznia 1999 roku, a uroczyste jej otwarcie miało miejsce 8 lutego 1999 r. Była zwieńczeniem starań środowiska policyjnego, związanych z podjęciem organizacyjnych zmian w Policji dla ograniczenia wzrostu liczby przestępstw pospolitych i wyraźnie zauważalną koniecznością utworzenia policyjnej placówki dydaktycznej na południu Polski, gdzie służbę pełni 1/3 policjantów naszego kraju.

Decyzja o umieszczeniu Szkoły w Katowicach zapadła dzięki staraniom władz administracyjnych, samorządowych, poparciu kierownictwa służbowego Policji z województwa śląskiego oraz przychylności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendy Głównej Policji.

Głównym kierunkiem działalności Szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie oparte jest na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach, uwzględniających istniejące, pozytywne wzorce i modele nauczania stosowane przez Policje innych krajów. Oprócz szkoleń nowo przyjętych policjantów, Szkoła Policji w Katowicach prowadzi następujące kursy specjalistyczne:

 

 • Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania obronne
 • Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów - spottersów
 • Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - część ogólna
 • Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - część szczególna
 • Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób
 • Kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego
 • Kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych
 • Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych
 • Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik przesłuchań
 • Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z podatkami pośrednimi i ich zwalczania
 • Kurs specjalistyczny w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania
 • Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego
 • Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych
 • Kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych
 • Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych
 • Kurs specjalistyczny w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinka automatycznego
 • Kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym
 • Kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej
 • Kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z mediami
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
 • Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kurs specjalistyczny dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji
 • Kurs specjalistyczny w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe
 • Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania

 

Szkołą kieruje komendant przy pomocy dwóch zastępców: właściwego w sprawach dydaktycznych i właściwego w sprawach logistycznych oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zadania dydaktyczne, przy współdziałaniu z komórkami logistycznymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie szkoły, realizują: Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego, Zakład Służby Kryminalnej, Zakład Wyszkolenia Specjalnego, Zakład Ogólnozawodowy, Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia.

Zadania realizowane przez Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego koncentrują się głównie na edukacji z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowania interwencji policyjnych. Ważny aspekt stanowi kształtowanie umiejętności pełnienia służby na drogach oraz służby patrolowej, obchodowej i konwojowej. Przy Zakładzie działa także Koło Ruchu Drogowego.

Zakład Służby Kryminalnej przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności w zakresie stosowania prawa karnego i prawa wykroczeń a także zagadnień prawa administracyjnego. Zakład ten realizuje zajęcia dla słuchaczy m.in. z kryminalistyki i kryminologii, prowadzenia czynności poszukiwawczych i pracy operacyjnej. Pasjonaci nauk prawnych i kryminalistyki mogą poszerzać swoją wiedzę w ramach funkcjonujących przy Zakładzie Kół: Prawniczego i Kryminalistycznego.

Ważną rolę w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych słuchaczy zajmuje Zakład Wyszkolenia Specjalnego. To tam młodzi policjanci poznają tajniki stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i technik interwencji oraz taktyki działań zespołowych. Doskonaląc umiejętności strzeleckie i uczestnicząc w zajęciach, podnoszą swoją sprawność fizyczną. W dyspozycji Zakładu znajduje się nowoczesna strzelnica i profesjonalne obiekty sportowe. W ramach Zakładu działają Koła: Strzeleckie, Sztuk Walki, Taktyki Interwencji oraz Aerokickboxingu.

Zadaniem Zakładu Ogólnozawodowego jest kształtowanie postaw etycznych policjantów, umiejętności stosowania praw człowieka, komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu. Zakład realizuje też zajęcia dotyczące funkcjonowania i wykorzystania systemów informatycznych i posługiwania się środkami łączności oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, kształci z zakresu prewencji kryminalnej i przeciwdziałania patologiom społecznym. Zakład sprawuje opiekę psychologiczną nad kadrą i słuchaczami Szkoły. W ramach Zakładu działa Koło Prewencji Kryminalnej.

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia realizuje zadania dotyczące koordynowania, gromadzenia i analizowania danych związanych z nadzorem pedagogicznym. Ponadto kadra Wydziału zapewnia stały nadzór wychowawczy nad słuchaczami, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu musztry policyjnej. Wydział zajmuje się również planowaniem, organizowaniem i dokumentowaniem realizowanych szkoleń i kursów, koordynowaniem etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a także inspirowaniem i koordynowaniem procesu tworzenia specjalistycznych pomocy dydaktycznych. W kompetencje Wydziału wpisuje się również planowanie, organizowanie i przeprowadzanie badań ewaluacyjnych realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych oraz badań społecznych i pedagogicznych.

Szczególne miejsce w procesie kształcenia zajmuje praktyczna nauka zawodu, która odbywa się w jednym z najnowocześniejszych w Europie Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji zwanym Miasteczkiem Symulacyjnym. Umożliwia ono przeprowadzanie zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Symulowane np. napady na bank lub kantor i podejmowane działania ćwiczących policjantów można nagrywać i analizować, a następnie wielokrotnie powtarzać w celu eliminowania ujawnionych w toku zajęć błędów.

Ponadto Szkoła aktywnie współpracuje ze śląskimi uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi. Kontakty robocze, udział w konferencjach i seminariach naukowych oraz międzynarodowych projektach pozwalają na wymianę doświadczeń w zakresie realizowanych zarówno w Polsce, jak i w innych europejskich krajach, programów dydaktycznych związanych z kształceniem policjantów oraz podnoszeniem świadomości etosu zawodowego służby. Otwartość katowickiej szkoły na nowatorskie rozwiązania i współdziałanie ze środowiskiem naukowym oraz policyjnym wielu krajów daje gwarancję efektywności nauczania i jest jednocześnie spełnieniem standardów europejskich w zakresie policyjnej edukacji. Prowadzenie działalności edukacyjnej na takim poziomie, aby absolwent szkolenia nie tylko spełniał oczekiwania stawiane przez przełożonych, ale przede wszystkim potrafił sprostać oczekiwaniom lokalnych społeczności, na rzecz i w interesie których będzie pełnić służbę. Szkoła Policji w Katowicach od chwili jej powstania aktywnie współdziała na rzecz lokalnej społeczności. Propagując w ten sposób ideę prospołecznej roli Policji, podejmujemy szereg przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, mających na celu przeciwdziałanie wszelkim patologiom, zwłaszcza tym, na które są narażone dzieci i młodzież. Stąd kontakty z ośrodkami zajmującymi się opieką nad małymi dziećmi, systematyczne wizyty grup szkolnych i studenckich oraz organizowany corocznie „Dzień Otwarty”, w którym uczestniczą dzieci i młodzież z całego województwa śląskiego. Ponadto współpracujemy z fundacjami: „Mam marzenie” oraz „Szlachetna Paczka”, a także cyklicznie wspieramy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W czasie wolnym od zajęć słuchacze Szkoły Policji w Katowicach mogą skorzystać z szerokiej oferty zarówno o charakterze kulturalnym, jak i sportowym. Do ich dyspozycji pozostaje biblioteka z kilkudziesięcioma tysiącami woluminów i stanowiskami internetowymi oraz kompleks sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem, dwiema halami sportowymi, matą i siłownią. 

Szkoła Policji w Katowicach aktualnie kształci 740 słuchaczy różnych rodzajów szkoleń. Bazę mieszkalną Szkoły Policji w Katowicach stanowią akademiki, oferujące zakwaterowanie w trzy- i czteroosobowych, funkcjonalnie umeblowanych i wyposażonych pokojach, co gwarantuje znakomite warunki do nauki i wypoczynku.

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy prowadzone są w budynkach dydaktycznych wyposażonych w sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. Aktualnie szkoła dysponuje salami dydaktycznymi ogólnego przeznaczenia, salami informatycznymi, salami specjalistycznymi, w tym m.in. salami symulacyjnymi imitującymi stanowisko kierowania, salą pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego i salą symulacyjną dla potrzeb szkoleniowych z zakresu taktyki i technik interwencji. Zajęcia przewidziane programem nauczania realizowane są także na nowoczesnej strzelnicy przystosowanej do strzelania ze wszystkich typów broni krótkiej i długiej oraz obiektach sportowych, gdzie do dyspozycji słuchaczy pozostają dwie hale sportowe, siłownia, mata do sportów walki oraz tor przeszkód posiadający atest Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ponadto do zajęć wykorzystywana jest nowoczesna aula i wielofunkcyjne boisko sportowe.

Integracja z Unią Europejską przyniosła nowe perspektywy i możliwości nawiązywania współpracy Szkoły Policji w Katowicach z Policjami innych krajów europejskich, dzięki czemu od wielu lat współpracujemy z europejskimi instytucjami policyjnymi, co pozwala nam na podnoszenie jakości szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz rozwijanie kontaktów między kadrą i słuchaczami szkół policyjnych w całej Europie.

Naszymi partnerami w ramach porozumień i realizacji wspólnych projektów są:

- Czechy: Ośrodek Szkolenia Policji we Frydku-Mistku, Wyższa i Średnia Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Holesovie, Wyższa i Średnia Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pradze;
- Słowacja: Średnia Specjalistyczna Szkoła Korpusu Policyjnego w Koszycach, Średnia Specjalistyczna Szkoła Korpusu Policyjnego w Pezinku;
- Niemcy: Akademia Policyjna Dolnej Saksonii, Akademia Policyjna Nadrenii Palatynatu;
- Rumunia: Szkoła Policyjna Cluj-Napoca;
- Włochy:  Szkoła Policji w Moenie;
- Serbia: Centrum Podstawowego Szkolenia Policji w Sremskiej Kamenicy.

 

ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice-Piotrowice

tel.  centrala 32 6069 255,  faks 32 6069 279

resort centrala 8516 255,  faks 8516 279

e-mail: poczta@katowice.szkolapolicji.gov.pl

http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 25.03.2008
Data modyfikacji 27.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry