Deklaracja dostępności - Szkoła Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

Szkoła Policji w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Szkoły Policji w Katowicach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.05.2015 r.

Strona internetowa http://bip.katowice.sp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

        - pochodzą z różnych źródeł,
        - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony:

European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),

z którego wynika, że strona internetowa http://bip.katowice.sp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,49 procent.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP. Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt - redakcja BIP. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 16 284, przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bip@katowice.szkolapolicji.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Szkoła Policji w Katowicach nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Szkoła Policji w Katowicach
do góry